Utrecht, juli 2020 - Begin 2020 heeft Statisfact in samenwerking met Berenschot in opdracht van het ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van basisregistraties en de belemmeringen die gebruikers van basisregistraties ervaren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de basisregistraties veel gebruikt worden, zowel binnen als buiten de overheid. De gebruikers van de basisregistraties geven een ruime voldoende en zijn doorgaans tevreden over de gegevens en de mogelijkheden van de basisregistraties. Het gebruik van de basisregistraties blijkt echter niet altijd even gemakkelijk, vooral als gebruikers gegevens uit meerdere basisregistraties gecombineerd willen gebruiken. Benieuwd naar de highlights van het onderzoek, klik hier en bekijk de samenvatting. 

Grote opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie, de woonopgave en economische groei, hebben enorme impact op de directe leefomgeving, en niet alleen boven, maar ook ónder de grond. Al deze opgaven hebben te maken met het gebruik van de ondergrond. Ruimtelijk en integraal inzicht in de ondergrond is dan ook van essentieel belang. Om die reden wordt er gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Nulmeting Informatiehuishouding, ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)

Er is onvoldoende beeld over de omgang met informatie in het dagelijkse werk. Dit geldt overigens voor alle onderdelen van het ministerie van BZK, inclusief de uitvoeringsorganisaties. Dit gegeven en het feit – wat wél bekend is – dat informatie een cruciale productie- en innovatiefactor is, was de reden om een meting te doen om antwoord te krijgen op de vraag: In welke mate is de basis op orde?
Er zijn daarnaast minstens twee ontwikkelingen waar dit inzicht randvoorwaardelijk voor is. Ten eerste voor ‘Shift BZK’, de informatie- en innovatiestrategie (april 2017). Daarnaast het streven naar een meer open overheid, waaronder het hergebruik van de informatie door de samenleving.

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet de regels over de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter maakt. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en honderden andere regelingen

Bekend met GeoSamen? Werkzaam in de Geo-sector? Of heb jij een duidelijke mening over hoe de Geo-sector een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Doe mee aan dit onderzoek die we uitvoeren voor het ministerie van BZK en help bij de totstandkoming van GeoSamen 2! 


Utrecht, november 2018 - Op 28 november 2018 heeft Statisfact haar ISO 20252:2012 certificaat behaald! Elk proces is grondig doorgelicht en getoetst aan de ISO-norm.

Utrecht, oktober 2018 - Statisfact is na een marktcompetitie met drie andere partijen gekozen als onderzoekspartner voor het in kaart brengen van het ethisch klimaat binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Medewerkeronderzoek NAC

We zaten met NAC in een crisistijd, vol met financiële en sportieve problemen. Dit heeft een enorme weerslag op personeel. Enerzijds wilden we goed op de hoogte zijn van het welzijn van onze medewerkers, anderzijds wilden we veel meer planmatig gaan werken.

De klant centraal stellen? Dat is zó achterhaald. Dan plaats je de klant in jóúw omgeving. De klant zegt nu: zorg maar dat je in míjn omgeving past.’ Zomaar een uitspraak van Paul Iske in het Financieel Dagblad. Maar hoe zorg je ervoor dat je in de omgeving van de klant past? En hoe onderscheidt je jouw organisatie van de hevige concurrentie in deze dynamische markt?

In veel gevallen wordt de klant- en medewerkerbeleving bij organisaties onderzocht door middel van ellenlange vragenlijsten. Vragenlijsten met meer dan veertig vragen over allerhande onderwerpen, waarbij na vraag vier voor de meeste mensen, die de lijst mogen of moeten invullen, de motivatie al wegvalt. Zonde dus! Hoe zorg je ervoor dat je op een andere manier met elkaar de dialoog aan gaat?

Statisfact voert sinds 2014 voor voetbalclub NAC Breda klant- en medewerkeronderzoek uit. De onderzoeken richten zich op medewerkers, (jeugd)spelers, sponsors en supporters en de resultaten geven NAC inzicht in wat ze goed doen en wat beter kan. Het sponsoronderzoek geeft daarnaast ook handvaten om commerciële kansen te benutten.

Statisfact houdt kennissessie in OpBuuren over organisatieverandering

Een aantal keer per jaar plannen we bij Statisfact een kennissessie. Een van de werknemers van Statisfact kiest een, werk gerelateerd, onderwerp en faciliteert de sessie. Tijdens een kennissessie wordt er verdieping gezocht op het gekozen onderwerp en het doel is om deze kennis te koppelen aan de dagelijkse praktijk van Statisfact.