Zij gingen u al voor:

Meer referenties

Belevingsmonitor

De Statisfact Belevingsmonitor geeft inzicht in de beleving van medewerkers tijdens grote organisatieveranderingen en veelal langlopende transities. Bij een organisatie in transitie maken medewerkers meerdere herkenbare fasen van verandering door. Het is wenselijk om deze fasen te onderkennen en meetbaar te maken.

De Statisfact Belevingsmonitor meet continu de voortgang van de veranderopgave, rekening houdend met deze fasen van verandering. Wij meten zowel de ‘harde indicatoren’, zoals de implementatie van nieuwe werkwijzen, als het ‘psychische klimaat’ en de impact van veranderingen op de productie en motivatie van medewerkers.

Dit meetinstrument biedt Directies een cijfermatige onderbouwing van het sentiment binnen hun organisatie, inzicht in de trendontwikkeling (‘zijn we alweer op de goede weg’) en stuurinformatie voor het inzetten van interventies.