Grote opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie, de woonopgave en economische groei, hebben enorme impact op de directe leefomgeving, en niet alleen boven, maar ook ónder de grond. Al deze opgaven hebben te maken met het gebruik van de ondergrond. Ruimtelijk en integraal inzicht in de ondergrond is dan ook van essentieel belang. Om die reden wordt er gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Statisfact helpt het Programmabureau BRO bij de invoering van deze basisregistratie door het toepassen van periodiek onderzoek onder bronhouders, en daar zijn we trots op! Elke meting draagt bij aan het einddoel, maar de inhoud is afgestemd op de actualiteit op dat moment, en de behoeften van de opdrachtgever. Dat geeft ons de ruimte om onze expertise in te kunnen brengen én zorgt er ook voor dat elk onderzoek weer waardevol is. De eerste metingen hadden vooral betrekking op de toenmalige (kwaliteit van de) registratie van objecten, de bekendheid van de BRO en de verwachtingen/behoeften van bronhouders in relatie tot de invoering van de BRO. Latere onderzoeken laten zien welk beeld bronhouders hebben van de toegevoegde waarde, hoe ver zij zijn met de invoering van de BRO en welke wensen en behoeften zij hebben ten aanzien van de inhoud en kwaliteit van de BRO en ondersteuning. Klik hier voor een impressie van enkele onderzoeksresultaten.

Mede dankzij de onderzoeken heeft het Programmabureau goed inzicht in de voortgang van de transitie wat hen helpt in de dialoog met haar stakeholders. Bovendien stelt het hen in staat om waar nodig gericht bij te sturen. Niet alleen het Programmabureau heeft baat bij inzicht in de voortgang, ook helpt het inzicht de projectleiders van individuele bronhouders om binnen de eigen organisatie op bestuurlijk niveau de aandacht voor het dossier te krijgen die het verdient. Ook hebben koepels inzicht in de stand van zaken bij hun achterban, waardoor ze nog beter hun belangen kunnen behartigen. Eigenlijk heeft iedereen die wat te maken heeft met de invoering van de BRO baat bij inzicht in de voortgang.

Voor vragen over dit onderzoek of andere monitoringsvraagstukken n.a.v. wetgeving of ontwikkelingen neemt u contact op met Andrew Chandler.