In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet de regels over de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter maakt. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en honderden andere regelingen voor onder meer ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu en water.

Aan de slag met de Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Zij hebben de handen ineengeslagen om gemeenten, provincies, waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsinstanties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Het programma werkt vraaggestuurd, op grond van behoeften van de overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke implementatie van de Omgevingswet.

Monitoring implementatie

Eind Q1 heeft Statisfact in opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet voor de derde keer op rij een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten, en ook veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en GGD’en hebben een survey ingevuld waarin zij hebben aangegeven welke voorbereidingen zij getroffen hebben, welke uitdagingen zij ervaren en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. Een voortgangsrapportage is verzonden aan de Tweede Kamer.

Unieke aanpak

Wat uniek is in deze aanpak, is dat het onderzoek niet alleen de opdrachtgever een totaalbeeld geeft van de huidige stand van zaken in Nederland (en eventuele verschillen binnen de doelgroep), ook hebben alle betrokken partijen direct na afloop van het onderzoek inzicht in de voor hen relevante resultaten via een dashboard. Zij kunnen naast het totaalbeeld ook de eigen resultaten en de resultaten van de eigen regio inzien, wat hen in staat stelt om in de regio hierover met elkaar in dialoog te gaan. Ook de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet hebben zicht op de stand van zaken in de regio’s en kunnen daar waar dit nodig is verdere ondersteuning bieden.

Dit is precies wat we bij Statisfact nastreven. Wij geloven niet zo, in ‘meten om te weten’. Wij zien het meten vooral als een middel om te helpen bij het realiseren van doelen. Heldere inzichten zijn daarbij natuurlijk van belang, maar het in gesprek gaan over de resultaten is wat daadwerkelijk verandering teweegbrengt.

Cultuuromslag

De Omgevingswet zorgt naast een nieuw juridisch stelsel ook voor een cultuuromslag. Van ‘Nee tenzij…’ naar ‘Ja, mits...’ en naar lokaal maatwerk. Maar hoe pak je zo’n cultuurverandering aan en waar begin je? Start eens met het meetinstrument Cultuuromslag. Daarmee maak je jouw organisatie bewust van deze cultuurverandering. En kun je de verandering daarna volgen.

Medewerkers geven hun mening over hoe zijzelf en hun organisatie omgaan met het gedachtengoed achter de Omgevingswet. Dit doen ze aan de hand van een aantal stellingen. Ze kunnen aangeven hoe het nu is, maar ook hoe het volgens hen zou moeten zijn.

Het meetinstrument is een praktisch startpunt voor het traject voor cultuurverandering in de organisatie. Door de uitkomsten met medewerkers te bespreken ontstaat een gesprek over wat de organisatie onder de waarden achter de Omgevingswet kan verstaan. En hoe medewerkers dat kunnen vertalen naar het eigen werk. Deze bewustwording en de gedeelde invulling van wat medewerkers onder het gewenste gedrag verstaan vormt een belangrijke fase in ieder cultuurveranderingstraject.

Wil je meer weten over het meetinstrument Cultuuromslag neem dan contact op met Andrew Chandler.