Privacy statement

 

Wie is Statisfact?

Statisfact is een Nederlands onderzoekbureau gevestigd in Utrecht. Statisfact heeft inmiddels meer dan 15 jaar onderzoekservaring op het gebied van medewerker- en klantonderzoek en verzamelt via allerlei onderzoeksmethodes gegevens. Statisfact is lid van de MOA en conformeert zich aan de nationale gedragscode voor onderzoek en statistiek en de internationale ESOMAR/ICC gedragscode voor markt- en opinieonderzoek. Ten behoeve van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens van (ex-)klanten of prospects (hierna ‘Klanten’) en persoonsgegevens van deelnemers aan onderzoek (hierna ‘Respondenten’).

 

Informatie voor respondenten

Wij zijn een onderzoekbureau en verwerken uw persoonsgegevens voor het doen van onderzoek. Wij werken in opdracht van onze opdrachtgevers en vaak hebben zij, ten behoeve van het onderzoek dat wij in opdracht van hen uitvoeren, uw persoonsgegevens, zoals een e-mailadres, telefoonnummer of adres aan ons doorgegeven. Uw adres en e-mailgegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om u uit te nodigen per e-mail of brief. Andere persoonsgegevens verzamelen we enkel voor statistische doeleinden en worden ingezet om na dataverzameling antwoorden beter te kunnen duiden in onze analyses. Bijvoorbeeld om te bepalen of medewerkers binnen een organisatie een andere mening hebben dan managers, of om te analyseren of er verschillen zijn tussen jongeren of ouderen. Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. 

Statisfact streeft na om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd:


Wanneer we u uitnodigen voor onderzoek dan informeren wij u over het doel van het onderzoek, en op verzoek, wie onze opdrachtgever is. Zo kunt u altijd bij hen nagaan of zij uw gegevens met ons mochten delen. Onze opdrachtgevers zijn verantwoordelijke voor de rechtmatige verwerking van uw gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat toe dat uw gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt, ook al zijn uw gegevens voor een ander doel verzameld. Wij mogen uw gegevens dus gebruiken voor onderzoek ook al heeft u daar geen expliciete toestemming voor gegeven.

De medewerking aan onze onderzoeken is volkomen vrijwillig. U bepaalt zelf of u deel wilt nemen of niet.

Indien u naar aanleiding van een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek in de toekomst niet meer voor dit onderzoek benaderd wil worden dan kunt u, afhankelijk van het type onderzoek, hiervoor de uitschrijfmogelijkheid gebruiken in de e-mail die wij sturen of ons telefonisch of schriftelijk hierover benaderen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens (of die van anderen, als u de wettelijk vertegenwoordiger bent) in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen. U kunt hiertoe schriftelijk contact opnemen met Statisfact.

Wij verwerken uw gegevens niet langer in identificeerbare vorm dan noodzakelijk is voor de uitvoering van het onderzoek.

Wij rapporteren nooit over u als individu met identificeerbare gegevens tenzij u ons in het onderzoek daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Bij het vragen van die toestemming maken we heel duidelijk met welk doel en aan wie we de gegevens doorgeven. Ook kondigen wij altijd in de uitnodiging voor een onderzoek aan of gegevens anoniem of niet anoniem worden verwerkt. 

Uw antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend door ons gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en nooit ten behoeve van marketing en verkoopactiviteiten.

Na afloop van het onderzoek worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zes maanden verwijderd.

Jongeren onder de 12 worden niet direct door Statisfact benaderd om deel te nemen aan onderzoek. Indien er sprake is van een onderzoek dat zich specifiek richt op jongeren of kinderen tussen 12 en 16 jaar, dan benaderen wij hen zelf en ook de ouders of verzorgers. Kinderen tussen 12 en 16 jaar die deel willen nemen aan onze onderzoeken, dienen dit te doen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Informatie voor klanten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze eigen marketingdoeleinden. Marketingactiviteiten die vallen onder dit doel bestaan uit commerciële en informatieve e-mail berichten zoals nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor events die wij organiseren en informatie over door ons aangeboden producten en diensten waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. Bij het verzamelen van uw gegevens vragen wij uw toestemming voor het gebruik voor dit doel.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken als onderdeel van de uitvoering van een overeenkomst. Wanneer het bedrijf waar u werkzaam bent producten of diensten van ons afneemt waarbij u een deelnemende partij bent, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om de producten of diensten te kunnen leveren.

Wij verzamelen de gegevens direct bij u, de betrokkene, en ontvangen deze niet van derden. Uw gegevens worden bewaard en gebruikt voor bovengenoemd doelen.
U heeft het recht om de gegevens die we van u verwerken in te zien en te laten corrigeren. Ook heeft u het recht om te vragen of wij u gegevens verwijderen. U kunt hiervoor de uitschrijfmogelijkheid gebruiken in de e-mails die wij sturen.

 

Wijzigen van het privacy statement

Statisfact heeft het recht om bijvoorbeeld naar aanleiding van een verandering in de privacywetgeving deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken.

 

Contact

Als u vragen hebt over dit beleid of over het bovenstaande, stuur dan een e-mail naar Maarten Heemskerk via privacy@statisfact.nl.